{"TITLE":"KVKK ve Gizlilik","CONTENT":"

K\u0130\u015e\u0130SEL VER\u0130LER\u0130N KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE G\u0130ZL\u0130L\u0130K POL\u0130T\u0130KASI<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

\u0130dea Art Elektronik Ticaret Bili\u015fim Ltd \u015eti.’ye (“isimliksepeti<\/strong><\/u>”) aktar\u0131lan ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131 konusundaki temel bilgilere a\u015fa\u011f\u0131da yer verilmi\u015ftir. \u0130simliksepeti, 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan do\u011fan ayd\u0131nlatma yükümlülü\u011fünü yerine getirmek amac\u0131yla a\u015fa\u011f\u0131daki aç\u0131klamalar\u0131 mü\u015fterilerimizin ve web-sitemizi ve-veya mobil uygulamalar\u0131m\u0131z\u0131 kullanan 3. ki\u015filerin dikkatine sunar. \u0130simliksepeti i\u015fbu Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Aç\u0131klama metnini yürürlükteki mevzuatta yap\u0131labilecek de\u011fi\u015fiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakk\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutar.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

1) \u0130simlisepeti'nin Ki\u015fisel Verileri Toplamas\u0131nda Yasal Dayana\u011f\u0131 Nedir?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Mü\u015fterilerimizin ki\u015fisel verilerinin kullan\u0131lmas\u0131 konusunda çe\u015fitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktad\u0131r. En ba\u015fta KVKK ile ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131 esaslar\u0131 belirlenmi\u015ftir. Ayr\u0131ca 6563 Say\u0131l\u0131 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk\u0131nda Kanun<\/strong> da ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131na ili\u015fkin hüküm içermektedir. 5237 Say\u0131l\u0131 Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131 için baz\u0131 hallerde cezai yapt\u0131r\u0131mlar öngörülmü\u015ftür. Di\u011fer yandan, 6502 say\u0131l\u0131 Tüketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun ve Mesafeli Sözle\u015fmeler Yönetmeli\u011fi’nden do\u011fan yükümlülüklerimizin ifas\u0131 amac\u0131yla verilerin toplanmas\u0131 ve kullan\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n

 <\/p>\n

2) \u0130simliksepeti Ki\u015fisel Verilerin Toplanmas\u0131nda Hangi Yöntemleri Kullanmaktad\u0131r?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

www.isimliksepeti.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan i\u015flem yapan mü\u015fterilerimizin verdikleri veriler, mü\u015fterilerimizin r\u0131zalar\u0131 ve mevzuat hükümleri uyar\u0131nca isimliksepeti taraf\u0131ndan i\u015flenmektedir. isimliksepeti'ne ait olan isimliksepeti.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullan\u0131lmakta olan cihaz\u0131n internet taray\u0131c\u0131s\u0131na ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihaz\u0131n tespit edilmesine olanak tan\u0131yan, ço\u011funlukla harf ve say\u0131lardan olu\u015fan bir dosyad\u0131r. www.isimliksepeti.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amac\u0131yla ve yasal yükümlülü\u011fü çerçevesinde, i\u015fbu Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Aç\u0131klama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam d\u0131\u015f\u0131nda kullan\u0131lmamak kayd\u0131 ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, i\u015fleyecek, üçüncü ki\u015filerle payla\u015facak ve güvenli olarak saklayacakt\u0131r.<\/p>\n

 <\/p>\n

www.isimliksepeti.com çerezleri; günlük dosyalar\u0131, bo\u015f gif dosyalar\u0131 ve-veya üçüncü taraf kaynaklar\u0131 yoluyla toplad\u0131\u011f\u0131 bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet olu\u015fturmak amac\u0131yla depolar. www.isimliksepeti.com size özel tan\u0131t\u0131m yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulaman\u0131n içeri\u011fini size göre iyile\u015ftirmek ve-veya tercihlerinizi belirlemek amac\u0131yla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve-veya site üzerindeki kullan\u0131m geçmi\u015finizi izleyebilmektedir. www.isimliksepeti.com çevrimiçi ve çevrimd\u0131\u015f\u0131 olarak toplanan bilgiler gibi farkl\u0131 yöntemlerle veya farkl\u0131 zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri e\u015fle\u015ftirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi ba\u015fka kaynaklardan al\u0131nan bilgilerle birlikte kullanabilir.<\/p>\n

 <\/p>\n

www.isimliksepeti.com mobil uygulamas\u0131nda oturum çerezleri ve kal\u0131c\u0131 çerezler kullanmaktad\u0131r. Oturum kimli\u011fi çerezi, taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sona erer. Kal\u0131c\u0131 çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kal\u0131r. \u0130nternet taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n \"yard\u0131m<\/strong>\" dosyas\u0131nda verilen talimatlar\u0131 izleyerek veya “www.allaboutcookies.org<\/em><\/strong>” veya “www.youronlinechoices.eu<\/strong><\/em>” adresini ziyaret ederek kal\u0131c\u0131 çerezleri kald\u0131rabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kal\u0131c\u0131 çerezleri reddedebilirsiniz. Kal\u0131c\u0131 çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamay\u0131 kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulaman\u0131n tüm i\u015flevlerine eri\u015femeyebilirsiniz veya eri\u015fiminiz s\u0131n\u0131rl\u0131 olabilir.<\/p>\n

 <\/p>\n

3) \u0130nternet Sitesi Çerezleri Nas\u0131l Kullan\u0131lmaktad\u0131r?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

www.isimliksepeti.com çerezleri; yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z tercihleri hat\u0131rlamak ve web sitesi-mobil uygulama kullan\u0131m\u0131n\u0131z\u0131 ki\u015fiselle\u015ftirmek için kullan\u0131r. Bu kullan\u0131m parolan\u0131z\u0131 kaydeden ve web sitesi-mobil uygulama oturumunuzun sürekli aç\u0131k kalmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi-mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hat\u0131rlayan ve tan\u0131yan çerezleri içerir. www.isimliksepeti.com web sitesine nereden ba\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131z, web sitesi-mobil uygulama üzerinde hangi içeri\u011fi görüntüledi\u011finiz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini-mobil uygulamay\u0131 nas\u0131l kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131n izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini-mobil uygulamay\u0131 nas\u0131l kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 belirlemek için kullan\u0131r. isimliksepeti.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlar\u0131n\u0131za ve size daha uygun içerik ve reklamlar\u0131 sunmak için reklam-tan\u0131t\u0131m amac\u0131yla kullan\u0131l\u0131r. Bu \u015fekilde, web sitesini, mobil uygulamas\u0131n\u0131 kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131zda size daha uygun içerikleri, ki\u015fiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemedi\u011finizi belirtti\u011finiz içerik veya f\u0131rsatlar\u0131 bir daha sunmaz.<\/p>\n

 <\/p>\n

4) \u0130nternet Sitesi Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam ve Yeniden Hedefleme \u0130çin Nas\u0131l Kullanmaktad\u0131r?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

isimliksepeti.com web sitesi çerezleri ayr\u0131ca; arama motorlar\u0131n\u0131, web sitesi, mobil uygulamas\u0131n\u0131 ve-veya web sitesinin reklam verdi\u011fi internet sitelerini ziyaret etti\u011finizde ilginizi çekebilece\u011fini dü\u015fündü\u011fü reklamlar\u0131 size sunabilmek için “reklam teknolojisini<\/strong><\/em>” devreye sokmak amac\u0131yla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine-mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdi\u011fi web sitelerine-mobil uygulamalar\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullan\u0131r. Bu reklamlar\u0131 sunarken, web sitesinin sizi tan\u0131yabilmesi amac\u0131yla taray\u0131c\u0131n\u0131za benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerle\u015ftirilebilir. \u0130nternet taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n \"yard\u0131m<\/strong><\/em>\" dosyas\u0131nda verilen talimatlar\u0131 izleyerek veya “www.allaboutcookies.org<\/strong><\/em>” ya da “www.youronlinechoices.eu<\/strong><\/em>” adresini ziyaret ederek kal\u0131c\u0131 çerezleri kald\u0131rabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kal\u0131c\u0131 çerezleri reddedebilirsiniz.<\/p>\n

 <\/p>\n

5) \u0130simliksepeti Ki\u015fisel Verilerimi Hangi Amaçla Kullan\u0131yor?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

isimliksepeti, mevzuat\u0131n izin verdi\u011fi durumlarda ve ölçüde ki\u015fisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü ki\u015filere aç\u0131klayabilecek, devredebilecek, s\u0131n\u0131fland\u0131rabilecek ve i\u015fleyebilecektir.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ki\u015fisel verileriniz \u015fu amaçlarla kullan\u0131lmaktad\u0131r:<\/em><\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

* web sitesi-mobil uygulamalar üzerinden al\u0131\u015fveri\u015f yapan\u0131n-yapt\u0131ran\u0131n kimlik bilgilerini teyit etmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* \u0130leti\u015fim için adres ve di\u011fer gerekli bilgileri kaydetmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Mesafeli sat\u0131\u015f sözle\u015fmesi ve Tüketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun’un ilgili maddeleri taht\u0131nda akdetti\u011fimiz sözle\u015fmelerin ko\u015fullar\u0131, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili mü\u015fterilerimiz ile ileti\u015fime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Elektronik (internet-mobil vs.) veya ka\u011f\u0131t ortam\u0131nda i\u015fleme dayanak olacak tüm kay\u0131t ve belgeleri düzenlemek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Mesafeli sat\u0131\u015f sözle\u015fmesi ve Tüketicinin Korunmas\u0131 Hakk\u0131nda Kanun’un ilgili maddeleri taht\u0131nda akdetti\u011fimiz sözle\u015fmeler uyar\u0131nca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Kamu güvenli\u011fine ili\u015fkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gere\u011fi kamu görevlilerine bilgi verebilmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Mü\u015fterilerimize daha iyi bir al\u0131\u015fveri\u015f deneyimini sa\u011flamak, \"mü\u015fterilerimizin ilgi alanlar\u0131n\u0131 dikkate alarak\" mü\u015fterilerimizin ilgilenebilece\u011fi ürünlerimiz hakk\u0131nda mü\u015fterilerimize bilgi verebilmek, kampanyalar\u0131 aktarmak,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Mü\u015fteri memnuniyetini art\u0131rmak, web sitesi ve-veya mobil uygulamalardan al\u0131\u015fveri\u015f yapan mü\u015fterilerimizi tan\u0131yabilmek ve mü\u015fteri çevresi analizinde kullanabilmek, çe\u015fitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anla\u015fmal\u0131 kurulu\u015flar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla elektronik ortamda ve-veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Anla\u015fmal\u0131 kurumlar\u0131m\u0131z ve çözüm ortaklar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan mü\u015fterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili mü\u015fterilerimizi bilgilendirebilmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Hizmetlerimiz ile ilgili mü\u015fteri \u015fikayet ve önerilerini de\u011ferlendirebilmek,<\/strong><\/em><\/p>\n

* Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan do\u011fan haklar\u0131m\u0131z\u0131 kullanabilmek,<\/strong><\/em>

<\/p>\n

6) \u0130simliksepeti.com Ki\u015fisel Verilerimi Nas\u0131l Koruyor?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

isimliksepeti ile payla\u015f\u0131lan ki\u015fisel veriler, isimliksepeti gözetimi ve kontrolü alt\u0131ndad\u0131r. isimliksepeti, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gere\u011fince bilginin gizlili\u011finin ve bütünlü\u011fünün korunmas\u0131 amac\u0131yla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu s\u0131fat\u0131yla sorumlulu\u011fu üstlenmektedir. Bu konudaki yükümlülü\u011fümüzün bilincinde olarak veri gizlili\u011fini konu alan uluslararas\u0131 ve ulusal standartlara uygun surette periyodik aral\u0131klarda s\u0131zma testleri yapt\u0131r\u0131lmakta ve bu kapsamda veri i\u015fleme politikalar\u0131m\u0131z\u0131 her zaman güncelledi\u011fimizi siz de\u011ferli mü\u015fterilerimizin bilgilerine sunar\u0131z.<\/p>\n

 <\/p>\n

7) \u0130simliksepeti Ki\u015fisel Verilerimi Ba\u015fkalar\u0131yla Payla\u015f\u0131yor mu?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Mü\u015fterilerimize ait ki\u015fisel verilerin üçüncü ki\u015filer ile payla\u015f\u0131m\u0131, mü\u015fterilerin izni çerçevesinde gerçekle\u015fmekte ve kural olarak mü\u015fterimizin onay\u0131 olmaks\u0131z\u0131n ki\u015fisel verileri üçüncü ki\u015filere aktar\u0131lmamaktad\u0131r<\/u><\/em>. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 olmak üzere mahkemeler ve di\u011fer kamu kurumlar\u0131 ile ki\u015fisel veriler payla\u015f\u0131lmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca, taahhüt etti\u011fimiz hizmetleri sa\u011flayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anla\u015fmal\u0131 üçüncü ki\u015filere ki\u015fisel veri aktar\u0131m\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r. Üçüncü ki\u015filere veri aktar\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler al\u0131nmaktad\u0131r. Bununla birlikte, ki\u015fisel verileri alan üçüncü ki\u015finin veri koruma politikalar\u0131ndan dolay\u0131 ve üçüncü ki\u015finin sorumlulu\u011fundaki risk alan\u0131nda meydana gelen ihlallerden isimliksepeti sorumlu de\u011fildir.<\/p>\n

 <\/p>\n

Ki\u015fisel verileriniz isimliksepeti'nin do\u011frudan-dolayl\u0131 yurtiçi-yurtd\u0131\u015f\u0131 i\u015ftiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için i\u015fbirli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z program orta\u011f\u0131 kurum, kurulu\u015flarla, verilerin bulut ortam\u0131nda saklanmas\u0131 hizmeti ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z yurtiçi-yurtd\u0131\u015f\u0131 ki\u015fi ve kurumlarla, mü\u015fterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fumuz yurtiçi-yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki kurulu\u015flarla, Bankalararas\u0131 Kart Merkeziyle, anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve mü\u015fteri memnuniyetini sa\u011flayabilmek için çe\u015fitli pazarlama faaliyetleri kapsam\u0131nda yurtiçi ve yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki çe\u015fitli ajans, reklam \u015firketleri ve anket \u015firketleriyle ve yurtiçi-yurtd\u0131\u015f\u0131 di\u011fer üçüncü ki\u015filerle ve ilgili i\u015f ortaklar\u0131m\u0131zla payla\u015f\u0131labilmektedir.<\/p>\n

 <\/p>\n

8) Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Kanunu’ndan Do\u011fan Haklar\u0131m Nelerdir?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

KVKK uyar\u0131nca ki\u015fisel verilerinizin;<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

a) i\u015flenip i\u015flenmedi\u011fini ö\u011frenme,<\/strong><\/em>
b) i\u015flenmi\u015fse bilgi talep etme,<\/strong><\/em>
c) i\u015flenme amac\u0131n\u0131 ve amac\u0131na uygun kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ö\u011frenme,<\/strong><\/em>
d) yurt içinde - yurt d\u0131\u015f\u0131nda aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 3. ki\u015fileri bilme,<\/strong><\/em>
e) eksik - yanl\u0131\u015f i\u015flenmi\u015fse düzeltilmesini isteme,<\/strong><\/em>
f) KVKK’n\u0131n 7. maddesinde öngörülen \u015fartlar çerçevesinde silinmesini - yok edilmesini isteme,<\/strong><\/em>
g) aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 3. ki\u015filere yukar\u0131da say\u0131lan (d) ve (e) bentleri uyar\u0131nca yap\u0131lan i\u015flemlerin bildirilmesini isteme,<\/strong><\/em>
h) münhas\u0131ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya ç\u0131kmas\u0131na itiraz etme,<\/strong><\/em> <\/p>\n

i) KVKK’ya ayk\u0131r\u0131 olarak i\u015flenmesi sebebiyle zarara u\u011framan\u0131z hâlinde zarar\u0131n giderilmesini talep etme haklar\u0131na sahip oldu\u011funuzu hat\u0131rlatmak isteriz.<\/strong><\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

9) Ki\u015fisel Verilerle \u0130lgili Mevzuat De\u011fi\u015fikliklerinden Nas\u0131l Haberdar Olabilirim?<\/strong><\/p>\n

 <\/p>","PARENT_ID":""}